TIETOSUOJASELOSTE – Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § – Laatimispäivä 12.05.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry (1441415-9)
Osoite: Kauppakatu 28 B, 3.krs, 70110 KUOPIO
Yhteystiedot: 044 388 3085, tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Tarja Pöyhönen

Osoite: Kauppakatu 28 B, 3.krs, 70110 KUOPIO
Yhteystiedot: 044 388 3085, tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- jäsen- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde (sopimus), asiakkaan antama toimeksianto, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, jäsensuhteen, sidosryhmäsuhteiden, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä Uusyrityskeskuksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero(t), osoite, kotikunta, sähköpostiosoite, kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika, koulutus, työtilanne, asema työmarkkinoilla, mistä kuullut uusyrityskeskuksesta sekä asiakassuhteeseen liittyvät tapaamis- ja muut tapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti saamme tiedot asiakkaalta itseltään. Lisäksi voimme kerätä tietoa julkisista tietolähteistä (esim. yritysrekisterit, yritysten kotisivut) pitääksemme asiakkaidemme tiedot ajantasalla.
Kotisivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan antaman suostumuksen perusteella viranomaisille, asiantuntijoille, rahoituslaitoksille yms. asiakkaan palvelutarpeiden mukaisia toimenpiteitä varten.
Asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi nimi- ja sähköpostitiedot siirretään erilliseen asiakastyytyväisyyttä mittaavaan ohjelmaan.
Asiakas, jäsen- ja sidosryhmätietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti EU- ja ETA-alueella. Jos henkilötietoja käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, huolehdimme tietojen turvallisuudesta ja suojauksesta asianmukaisin sopimuksin (Privacy Shield -suojajärjestelmä tai muu vastaava järjestely esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeet).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Henkilöstö sitoutuu ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin, jotka estävät saadun luottamuksellisen aineiston joutumisen kolmansien henkilöiden haltuun ja tietoon. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että asiakkaiden luovuttama aineisto ja heitä koskevat asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa neuvontaprosessin ajan. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Ensimetrin asiakasrekisteriin on talletettu. Tietojen tarkistuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevaa, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ilmoittamalla siitä Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry:n toimistolle sähköpostilla osoitteeseen tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi